reg-euro-prog

Ключова компетентност PDF Е-поща

 

Ключови компетентности – извършваме обучение по следните ключови компетентности и разработени програми за обучение, съгласно Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

 

Ключова компетентност:

Наименование на обучението:
Брой часове за обучение:

1 Общуване на чужди езици Немски език
300
2 Общуване на чужди езици Английски език
300
3 Общуване на чужди езици Руски език
300
4 Общуване на чужди езици Испански език
300
5 Общуване на чужди езици Италиански език
300
6 Общуване на чужди езици Френски език
300
7 Дигитална компетентност

Обучение по дигитална компетентност
45